Публікації

 1. Козицька Т. Гемоглобін у рослин?! / Т. Козицька // Біологія і хімія в школі. - 2005. - № 6. - C. 47.
 2. Біологія. 10 клас: дидактичні матеріали до курсу: навчально- методичний посібник / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька. - Харків : Основа, 2010. - 159 с.
 3. Козицька Т.В. Поверхневий апарат клітини. Будова мембрани / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 1 (265). – С. 9-16.
 4. Козицька Т.В. Поверхневий апарат клітини. Частина ІІ. Функції мембран. Транспорт низькомолекулярних речовин Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 3 (267). – С. 5-11.
 5. Козицька Т.В. Поверхневий апарат клітини. Частина ІІ. Функції мембран. Транспорт часточок та високомолекулярних речовин / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 5 (269). – С. 17-20.
 6. Козицька Т.В. Поверхневий апарат клітини. Частина ІІІ. Міжклітинні взаємодії. Рецепторні функції мембрани / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 8 (272) – С. 12-17.
 7. Козицька Т.В. Поверхневий апарат клітини. Частина IV. Упізнавання та адгезія клітин / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 9 (273). – С. 9 -13.
 8. Козицька Т.В. Принципи структурно-функціональної організації клітини. Вступ. / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 12 (276). – С. 9-13.
 9. Козицька Т.В. Елементарний склад клітин. Неорганічні сполуки. Вода, її властивості та значення / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010.- № 13 (277). – С. 22-27.
 10. Козицька Т.В. Органічні сполуки клітини. Вуглеводи / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 14 (278). – С. 12-17.
 11. Козицька Т.В. Органічні сполуки клітини. Ліпіди / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2010. - № 15 (279). – С. 6-11.
 12. Козицька Т.В. Гормони та біорегулятори / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька // Біологія. - 2010. - № 19-21. - С. 48-58.
 13. Козицька Т.В.  Поверхневий апарат клітини. Надмембранний та підмембранний комплекси / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2011. - № 13 (313). – С. 5-15.
 14. Козицька Т.В. Цитоплазма. Цитозоль. Включення / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2011. - № 15 (315). – С. 8-13.
 15. Козицька Т.В. Нейромедіатори / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Біологія. Науково-методичний журнал. – 2011. - № 16-18 (316-318). – С. 105-115.
 16. Козицька Т.В. Біотоксичність наночастинок: сучасний стан проблеми / Т.В. Козицька, О.І. Стецюк, А.В. Козицький // YouthNanoBioTech – 2010. Молодіжний форум з нанобіотехнологій: всеукраїнська науково-практична конференція, 19 травня 2010 р.: тези доп. – 2010. – № 3. – С. 59-60.
 17. Козицкая Т.В. Источники эмбриональных стволовых клеток: современное состояние проблемы / Т.В. Козицкая, Е.В. Храпай, Е.И. Стецюк, [та ін.]  // Х Міжнародні Новорічні біологічні читання: конференція, 10-11 грудня 2010 р.: тези доп. – X. –  2010.  – С. 203-207.
 18. Козицька Т.В. Моніторинг професійної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів / Т.В. Козицька, О.В. Храпай, О.Г. Божко // Медична наука – 2010 : всеукраїнська науково-практична конференція: тези доп. – 2010. – С. 142-143.
 19. Козицька Т.В. Цитотоксичні та ембріотоксичні ефекти наночастинок срібла / О.І. Стецюк, Т.В. Козицька, А.В. Козицький // Український науково-медичний молодіжний журнал: матеріали міжнародної науково-практичної конференції до всесвітнього Дня здоров’я, який у 2011 р. ВООЗ присвячує питанням стійкості до протимікробних препаратів 7-8 квітня 2011 р.: тези доп. – 2011. – С. 294.
 20. Козицька Т.В. Цитотоксичні ефекти наночастинок золота на клітини епітеліального походження  / А.В. Чудновець, Т.В. Козицька, А.В. Козицький // Український науково-медичний молодіжний журнал: матеріали міжнародної науково-практичної конференції до всесвітнього Дня здоров’я, який у 2011 р. ВООЗ присвячує питанням стійкості до протимікробних препаратів 7-8 квітня 2011 р.: тези доп. – 2011. – С. 298.
 21. Козицька Т.В. Цитотоксичні та ембріотоксичні ефекти наночастинок CdSe / О.І. Стецюк, Т.В. Козицька, А.В. Козицький // Актуальні проблеми сучасної медицини : міжнар. науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 3-4 листопада 2010 р. : тези доповіді. – 64. – 2010.
 22. Козицька Т.В. Дослідження впливу наночастинок CdS на нейрони сенсомоторної кори великих півкуль головного мозку / А.В. Чудновець, Т.В. Козицька, О.І. Стецюк [та ін.] // XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених : конференція, 27-29 квітня 2011 р.: тези доп. – XV. – 2011. – С. 111.
 23. Козицька Т.В. Дослідження впливу наночастинок CdS на нейрони сенсомоторної кори великих півкуль головного мозку / Т.В. Козицька, О.І. Стецюк, А.В. Козицький // Шевченківська Весна – 2011: міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-25 березня 2011 р.: тези доп. – IX. – 2011. – С. 203-207.
 24. Козицька Т.В. Моніторинг навчального процесу як напрямок підвищення якості вищої медичної освіти / О.В. Храпай, Т.В. Козицька, Ю.Б. Чайковський  // Болонський процес: Стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : всеукр. науково-методична конференція,18-19 листопада 2010 р.: тези доп. – IX. – 2010. – С. 68-69.
 25. Козицька Т.В. Вплив наночастинок CdS на нейрони сенсомоторної кори новонароджених мишей / Т.В. Козицька, Ю.Б. Чайковський // Актуальні проблеми сучасної морфології : всеукр наук-практ конфер. з між уч., 19-20 травня : тези доп. – 2011. – С. 121-124.
 26. Козицька Т.В. Робота з обдарованими абітурієнтами – запорука підвищення якості навчання у вищих медичних навчальних закладах / Ю.Б. Чайковський, О.І. Ільченко, О.В. Храпай, Т.В. Козицька // Актуальні проблеми сучасної морфології: всеукр наук-практ конфер. з між уч., 19-20 травня: тези доп. – 2011. – С. 30-31.
 27. Козицька Т.В. Опорна графіка як засіб підвищення ефективності навчального процесу / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай [та ін.] // Фундаментальні та прикладні дослідження у біології: міжнар. наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 19-22 вересня, 2011 р.: тези доп. – II. – 2011. – С. 237.
 28. Козицька Т.В.  Новітні інформаційні технології – запорука створення якісного педагогічного продукту / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Новітні технології підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах: всеукр. науково-практична конференція, 20 квітня 2011 р.: тези доп. – 2011. – С. 41-43.
 29. Козицька Т.В.  Перспективні напрямки впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих медичних навчальних закладах / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай [та ін.] // Українська педагогічна наука у контексті сучасних цивілізаційних процесів: міжнародні педагогічні читання, 20-21 жовтня 2011 р.: тези доп. – ІІІ. – 2011. – С. 181-183.
 30. Козицька Т.В. Дослідження морфологічних та ультраструктурних порушень кори великих півкуль головного мозку за умов введення наночастинок CdS / А.В. Чудновець, Т.В. Козицька, О.І. Моргун [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених, 12-14 жовтня 2011 р., тези доп. – ІІІ. – 2011. – С. 299.
 31. Козицкая Т.В. Токсическое действие наночастиц СdS на центральную нервную систему новорожденных мишей / Т.В. Козицкая, Ю.Б. Чайковский, Е.И. Стецюк [и др.] // Высокие технологии, фундаментальные и прикладне исследования в физиологии, фармакологии и медицине: международная научно-практическая конференция, 26-28 октября 2011 г.: тезисы докл.  – ІІ. – 2011. – С. 82-85.
 32. Козицька Т.В. Цитотоксичні та ембріотоксичні ефекти наночастинок золота / О.І. Стецюк, Т.В. Козицька, А.В. Козицький // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 19-22 вересня, 2011 р.: тези доповіді. – ІІ. – 2011. – С. 293-294.
 33. Козицька Т.В.  Дослідження впливу наночастинок CdS на нейрони гіпокампу / О.І. Моргун, Т.В. Козицька, А.В. Чудновець [та ін.] // Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих вчених, 22-25 листопада, 2011 р.: тези доповіді. – VI. – 2011.  
 34. Козицька Т.В.  Досягнення якісного навчання – головна мета сучасної медичної освіти / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна науково-практична конференція, 24-26 листопада, 2011 р.: тези доповіді. – VI. – 2011. – С. 180-187.
 35. Козицька Т.В. Морфологія кори великих півкуль головного мозку мишей за умов введення наночастинок CdS та солі CdCl2 / Т.В. Козицька, О.І. Моргун, А.В. Козицький // Шевченківська Весна – 2012: Х міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців, 19-23 березня 2012 р.: тези доп. – X. – 2012. – С. 221-222.
 36. Козицька Т.В. Порівняльний аналіз морфологічних порушень кори великих півкуль головного мозку мишей за умов введення наночастинок CdS (4-8 нм) та солі CdCl2 / Т.В. Козицька, О.І. Моргун // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: медико-біологічні науки. – № 17 (252) – 2012. – С. 68-77.
 37. Козицька Т.В. Тайм-менеджмент как инструмент адаптации студентов к обучению в высшем медицинском учебном заведении / А.В. Храпай, Т.В. Козицкая, О.И. Ильченко // Педагогика и психология: актуальные проблемы и тенденции развития. Ч. ІІ: междунар. научно-практ. конференция, Новосибирск, 21 марта 2012 г. – С. 94-99.
 38. Козицька Т.В. Основи екологічних знань в курсах медичної біології та гістології, цитології і ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 11-13 травня, 2012 р.: тези доповіді. – 2012. – С. 521-522.
 39. Козицька Т.В.  Тьюторський підхід до викладання у вищих медичних навчальних закладах / О.В. Храпай, Т.В. Козицька, Н.О. Мельник // Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання, 30-31 березня, 2012 р. – ІІ. – 2012. – С.
 40. Козицька Т.В. Інтегральний підхід до викладання у вищих медичних навчальних закладах / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Медична освіта. - № 3 (додаток). – 2012. – С. 70-72.
 41. Козицька Т.В.  Візуалізація змісту навчального матеріалу при викладанні медичної біології та гістології / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 11-13 травня, 2012 р.: тези доповіді. – 2012. – С. 521-522.
 42. Козицька Т.В.  Запровадження новітніх технологій Болонського процесу при вивченні курсів медичної біології, гістології, цитології та ембріології / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: VIІ міжнародна науково-практична конференція, 22-24 листопада, 2012 р.: тези доповіді. – IV (37). – 2012. – С. 180-187.
 43. Козицька Т.В.  Ультраструктурні порушення в корі головного мозку новонароджених мишей за умов пренатального введення наночасток CdS і солі CdCl2 /  Т.В. Козицька // Український журнал з проблем медицини праці. - № 4(33). – 2012. – С. 40-47.
 44. Kozytska T.V. Morphological and ultrastructural   disorders in cerebral cortex of neonatal mice in conditions of prenatal CdS nanoparticles and CdCl2 salt administration / T.V. Kozytska, Yu.B. Chaikovsky, Е.I. Morgun // Science and Education: II International research and practice conference, 18-19 December, 2012. – P. 75-82.
 45. Козицька Т.В. Вплив наночастинок CdS та солі CdCl2 на кору великого мозку в експерименті / Т.В. Козицька, Ю.Б. Чайковський // Biomedical and Biosocial Anthropology. - № 2. – 2012. – С. 45-49.
 46. Козицька Т.В.  Морфологічні зміни гіпокампу новонароджених мишей за умов введення наночастинок CdS та солі CdCl2 / Т.В. Козицька, Ю.Б. Чайковський // Світ медицини та біології. - № 3. – 2012. – С. 37-40.
 47. Козицкая Т.В. Современные педагогические технологии как средство реализации концепции непрерывного биологического образования / Т.В. Козицкая, О.И. Ильченко // Новые педагогические технологии: ХІ Международная научно-практическая конференция, 11 марта, 2013 г. – 2013. – С. 14-17.
 48. Козицька Т.В. Цитотокисчна дія наночастинок CdS та солі CdCl2 на культуру клітин спинномозкових гангліїв / О.І. Моргун, Т.В. Козицька // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2013 року, 4-5 квітня, 2013 р. – С.  119.
 49. Козицька Т.В. Застосування ліпіну для фармакологічної корекції цитотоксичної дії наночастинок CdS на культуру клітин спинномозкових гангліїв / В.А. Каштанов, Т.В. Козицька, О.Ю. Добржанський, О.І. Моргун // «YouthNanoBioTech-2013. Молодіжний форум з нанобіотехнологій»: науково-практична конференція, присвячена Дню науки-2013, 22-23 травня, 2013 р. – С. 19-20.
 50. Козицька Т.В. Цитотокисчна дія наночастинок PbS на культуру клітин спинномозкових гангліїв / О.І. Моргун, Т.В. Козицька // Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 23-25 жовтня, 2013 р. – С.  171.
 51. Козицька Т.В. Застосування кверцетину для фармакологічної корекції цитотоксичної дії наночастинок CdS на культуру клітин спинномозкових гангліїв / В.А. Каштанов, Т.В. Козицька, Н.В. Єсип // Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 23-25 жовтня, 2013 р. – С. 308.
 52. Козицька Т.В. Застосування мультимедійних технологій як допоміжний фактор впровадження проблемного навчання у вищих навчальних закладах / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // «Теорія та методика електронного навчання»: зб.наук.праць. - Кривий Ріг, 2013. – С. 109-114.
 53. Козицька Т.В. Інноваційні технології навчання як система сучасних методів здобування якісних знань студентами вищих навчальних закладах / Т.В. Козицька, О.І. Ільченко // «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах»: темат. випуск. Вища освіта України. - № 2 (додаток 2). – 2013. – С. 388-396.
 54. Козицька Т.В. Знаково-символічні системи як засіб підвищення ефективності навчання при вивченні курсів медичної біології, гістології, цитології та ембріології / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: VIІІ міжнародна науково-практична конференція, 28-30 листопада, 2013 р.: матер.конф. – IV (46). – 2013. – С. 161-168.
 55. Козицька Т.В. Новітні підходи до отримання якісних знань з біологічних дисциплін / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька // «Якість вищої овіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників»: матер. ХХХІХ Міжнар. наук.-метод. конф., Полтава, 23-24 січня 2014 р. – С. 256-258.